Blíží se termín podání přiznání daně z příjmů

Fyzické osoby, OSVČ

Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob?
příjmy ze závislé činnosti
příjmy ze samostatné činnosti
příjmy z kapitálového majetku
příjmy z nájmu
ostatní příjmy
(§ 6-10 ZDP)

Nezdanitelné části základu daně
dary
úroky z úvěrů na financování bytových potřeb
příspěvek na penzijní připojištění, nebo doplňkové penzijní spoření
pojistné na životní pojištění
a další

Slevy na dani

sleva ve výši 24 840 Kč na poplatníka
slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč
slevu na studenta ve výši 4 020 Kč až do dovršení věku 26 let
slevu za školku, která odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení,
sleva na evidenci tržeb – ve výši 5 000 Kč

 

Právnické osoby

Co je předmětem daně z příjmů právnických osob?

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti firmy, ale i z nakládání s veškerým majetkem.

Snížení základu daně – odečitatelné položky

Daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovacího období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.
Dary

Sleva na dani

Právnická osoba snižuje daň o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, o 60 000 Kč za zaměstnance s těžkým zdravotním postižením podle § 35 odst.

Zálohy

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období, kterým je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.
Zálohy neplatí poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, obec nebo kraj.
Pokud se změní příjmy v průběhu zdaňovacího období, zálohy do té doby splatné se nemění.

Na níže uvedeném odkazu jsou aktuální daňové tiskopisy pro rok 2016-2017.

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Napsat komentář