Co znamená kompletní vedení účetnictví?

Nejprve trochu teorie, nutné k pochopení účetních procesů. Právní úpravou nahradil pojem ÚČETNICTVÍ dříve používaný pojem PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, dále DAŇOVÁ EVIDENCE  nahradila dříve tzv. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ. Daňová evidence není v pravém slova smyslu účetnictví, nesplňuje totiž řadu kritérií, která jsou dnes standardem ve vedení účetnictví (podvojný zápis apod.)

Vedení účetnictví – Podvojné účetnictví

Při vedení účetnictví se každá položka spáruje s položkou na jiném účtu (systém Má dáti, Dal). Výhodou je systémovost a funkční kontrolní systém. Podvojné účetnictví může vést fyzická i právnická osoba.

Vedení daňové evidence – Jednoduché účetnictví

Jak už z názvu vyplývá, nezapisují se položky do dvou účtů, ale pouze do jednoho a sledují se příjmy a výdaje v reálném čase, nikoliv v účetním období. Jednoduché účetnictví je nepřehledné a nejde při něm použít jednoduchý kontrolní systém (křížový). Nejdůležitější účetní knihou v jednoduchém účetnictví je Peněžní deník a Kniha pohledávek a závazků.

Vedení Finančního a Manažerského účetnictví

Podle použití účetnictví je můžeme ještě rozdělit na Finanční účetnictví a Manažerské účetnictví. Finanční účetnictví poskytuje informace o aktivech a pasivech podniku, o jeho bilanci, nákladech a výnosech a hospodářském výsledku. Tyto informace slouží pro finanční úřad, ČSSZ, banky, případné spolumajitele či akcionáře, a řídí se podle zákonů ČR. Manažerské účetnictví je vedeno výhradně pro účely interní potřeby, je kladen důraz na jeho přesnost, zároveň je přísně důvěrné a výstupy z něj slouží pro směrování firmy k nejlepším výsledkům. Vzhledem k jeho povaze není manažerské účetnictví nijak spoutáno zákony ČR. O tom, jak přesně bude manažerské účetnictví vypadat, rozhoduje management podniku.

 

Napsat komentář