Daňový systém v České republice

Nadpis zní šíleně nudně, ale je o základních povinnostech podnikatele vůči státu. V našem článku nejsou odkazy na konkrétní paragrafy, ani nesrozumitelné přesmyčky. Tento osekaný výcuc slouží výhradně k lepší orientaci v daňovém systému ČR.

Registrační povinnost upravuje obecně zákon (daňový řád), ve kterém je obsažena registrační povinnost, daně z příjmů, daně z přidané hodnoty (DPH), daň silniční. Dále je v něm obsaženo ustanovení o dobrovolné registraci k DPH a nutné postupy k dobrovolné registraci DPH.

Registrační povinnost vzniká podnikateli (fyzická osoba, právnická osoba), kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani. Dále vysvětleno podrobněji:

Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob:
takový poplatník musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u svého finančního úřadu do 15 dnů ode dne, kdy buď začal vykonávat činnost (zdroj příjmů), nebo přijal příjem ze samostatně výdělečné činnosti. Dále pokud otevře provozovnu, nebo dostane oprávnění provozovat činnost (zdroj příjmů) od orgánu veřejné moci (ministerstvo, soud, policie apod.)

Poplatník daně z příjmů fyzických osob nemusí podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, které jsou osvobozené od daně, nebo z kterých se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby daně.

Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob
Poplatník daně z příjmů právnických osob musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.
Poplatník daně z příjmů právnických osob, který má provozovnu, musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u svého finančního úřadu do 15 dnů od vzniku této provozovny.
Poplatník daně z příjmů právnických osob musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, kdy začal provozovat činnost (zdroj příjmů), přijal příjem a nebo dostane oprávnění provozovat činnost (zdroj příjmů) od orgánu veřejné moci (ministerstvo, soud, policie apod.)

Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek musí také podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného finančního úřadu do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost (zdroj příjmů), nebo začnou přijímat penízky.
Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy,které jsou osvobozené od daně, které nejsou předmětem daně, nebo je vybíraná daň srážkou podle zvláštní sazby daně.

Registrační povinnost plátce daně z příjmů
Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u svého finančního úřadu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost provádět úkony plátce daně.
Ve stejné lhůtě (8 dnů) musí plátce daně podat přihlášku i za svojí pokladnu.
V přihlášce k registraci musí podnikatel uvést všechny předepsané údaje potřebné pro správu daní.

Přihlášku k registraci (pro fyzické osoby, pro právnické osoby, pro plátcovy pokladny, k dani z přidané hodnoty) lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Ponikatel to může vytisknout i z počítače za předpokladu že obsah a formát je stejný, jako u tištěné verze.

Pokud se mění údaje, které je povinen podnikatel uvádět při registraci, musí takovou změnu oznámit na finančním úřadě do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to reálné důvody. Tato oznamovací povinost se dějě prostřednictvím Oznámení o změně registračních údajů, a musí se podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Ponikatel to může vytisknout i z počítače za předpokladu že obsah a formát je stejný, jako u tištěné verze.

Napsat komentář