Daňově uznatelné výdaje

Na rozdíl od paušálních výdajů je potřeba, aby poplatník správně členil příjmy a výdaje, dále se budeme věnovat zevrubněji.

Příjmy:

-peněžní

-nepeněžní

-příjem dosažený směnou

Výdaje, jednoduše shrnuto:

Výdaje, vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Vše, co si obhájíte před finančním úřadem. Toto je pro našeho zákazníka hlavní benefit, když vede účetnictví naše firma JKL účetnictví s.r.o.

Hlavní zásady pro uplatnění konkrétních výdajů:

-nikdy se nesmí uplatnit výdaje, které už byly uplatněny

-ne vždy musí být daňově uznatelné výdaje v daném zdaňovacím období i zaplaceny (např. tvorba rezerv, časové rozlišení u majetku, cestovní náhrady apod.)

-výdaje se odečtou od základu daně ve výši prokázané poplatníkem

Příklad možného řešení evidence příjmů a výdajů.

Příjmy, které ovlivňují dílčí základ daně:

-prodej zboží

-prodej výrobků

-prodej služeb

-ostatní

Příjmy, které neovlivňují dílčí základ daně:

-příjmy z kapitálového majetku (nepatří dle par.7, ale patří dle par.8)

-příjmy osvobozené

-příjmy DPH

-úvěry, přijaté dary a zápůjčky

-peněžní vklad podnikatele

-příjmy zdaněné u zdroje srážkou

-vrácené přeplatky na zálohách

Výdaje, které ovlivňují dílčí základ daně:

-nákup materiálu

-nákup zboží

-nákup drobného hmotného majetku

-mzdy (u zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění, které se jim sráží ze mzdy)

-sociální a zdravotní pojištění , které hradí zaměstnavatel

-povinné pojistné podnikatele

-provozní režie

-pořízení nehmotného majetku včetně jeho technického zhodnocení

-ostatní podle potřeb podnikatel

Výdaje, které neovlivňují dílčí základ daně:

-nákup hmotného majetku

-pořízení finančního majetku

-sociální a zdravotní pojištění placené podnikatelem za vlastní osobu

-platba daně z příjmů

-výdaje na zákonnou rezervu

-DPH

-výdaje na osobní potřebu podnikatele

-poskytnuté peněžní dary, splátky úvěrů a půjček

-ostatní

 

 

 

Napsat komentář