Silniční daň podrobněji

Stejně jako u ostatních daní je i u daně silniční poplatník daně povinen podat po zdaňovacím období daňové přiznání a v průběhu zdaňovacího období platit zálohy na daň. Daňové přiznání za rok 2017 je povinen podat do 31. 1. 2017.

Předmět silniční daně

Na to, jestli je příslušné vozidlo předmětem silniční daně, nemá vůbec žádný vliv, v jakém je vlastnickém vztahu podnikatel k vozidlu (společné jmění manželů, leasing, pronajaté). Žádný vliv na určení, zda je vozidlo předmětem silniční daně, nemá také to, jestli je zahrnuto v obchodním majetku nebo jestli jeho používáním uplatňuje nějaké náklady. Nejdůležitějším kritériem je to, že dotčené vozidlo bylo použito k podnikání v České republice. Dále platí, že předmětem silniční daně jsou vozidla, která splňují současně všechny podmínky uvedené v § 2, odst. 1 ZDSIL:

 • jde o silniční vozidlo, které

  • je registrováno a provozováno v ČR a přitom

  • je používáno:

   • 1. poplatníkem daně z příjmů FO

   • 2. poplatníkem daně z příjmů PO

Výjimkou jsou vozidla s vyšší povolenou hmotností než 3, 5 t, která jsou určena výhradně k nákladní přepravě, registrovaná v ČR. Tato vozidla jsou předmětem silniční daně vždy, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou používána, ani k jaké činnosti jsou používána. Předmětem daně silniční se vozidlo s registrační značkou stává až ve chvíli, kdy ho poplatník daně z příjmů PO, nebo poplatník daně z příjmů FO, použije k činnosti, z níž plynou příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. Dle způsobu použití může být vozidlo předmětem daně v jednom kalendářním měsíci, v dalším ne a v následujícím opět ano. Při takovém použití vozidla musí být řádně vedená evidence provozu vozidla, která bude důkazním prostředkem při případné kontrole daní z FÚ. Předmětem daně silniční nejsou podle § 2, odst. 4 ZDSIL:

 • speciální pásové automobily (rolby)

 • vozidla patřící do druhu „ostatní vozidla“ (vozidla kategorie R)

 • zvláštní vozidla (traktory, valníky, pracovní stroje)

Pokud má traktor přidělenou registrační značku a je používán na pozemních komunikacích, i v tomto případě není předmětem silniční daně.

Poplatníkem daně je:

 • osoba zapsaná v technickém průkazu

 • osoba, která užívá vozidlo

 • osoba, která užívá vozidlo registrované a určené jako státní mobilizační rezerva, nebo pohotovostní zásoba

 • organizační složka osoby se sídlem nebo provozovnou v zahraničí

 • zaměstnavatel, přísluší-li zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu

Poplatník daně se určuje podle toho, kdo je uveden v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

Výše daně a záloh na daň

Daň a zálohy se stanoví za každé vozidlo zvlášť. Daňová povinnost je 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém bylo vozidlo předmětem daně. Rozhodné období – daňová povinnost vzniká poplatníku daně kalendářním měsícem, ve kterém byly současně splněny všechny výše uvedené podmínky. Za kalendářní měsíce, ve kterých vozidlo není předmětem daně, se zálohy na daň ani daň neplatí.

Sazby daně

Základní sazbou je roční sazba daně, která se v některých specifických případech snižuje nebo zvyšuje. Základem daně je:

 • u osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm3

 • u návěsů počet náprav a součet nejvyšších povolených hmotností na nápravy v t

 • u ostatních druhů vozidel (osobní automobily na elektrický pohon, autobusy, nákladní automobily) počet náprav a nejvyšší povolená hmotnost v t

Snížená sazba daně

Podle ustanovení § 6 ZDSIL jde o snížení roční sazby daně:

 1. o 25 % pro vozidla používaná pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě

 2. o 48 % u vozidel registrovaných poprvé v ČR po dobu 36 kalendářních měsíců od 1. registrace, o 40 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců, takže snížení roční sazby končí po 108 kalendářních měsících od 1. registrace vozidla, toto snížení daně se týká všech druhů vozidel

Pro snížení daně se nesmí použít sazba 25 % a zároveň 48 %, poplatník si zvolí pro něj výhodnější. Pokud se změní provozovatel vozidla v průběhu 108 měsíců, příslušné snížení daně si může zvolit i nový majitel.

Úlevy na dani

Osvobození od daně podle § 3 ZDSIL

Slevy na dani v případě využití kombinované dopravy podle § 12 ZDSIL

Prominutí daně na základě rozhodnutí MF

Osvobozeno od daně může být vozidlo podle § 3 ZDSIL:

 • některé motocykly, čtyřkolky

 • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu

 • poskytovatele zdravotních služeb, vozidla poruchové služby, plynárny, elektrárny

 • speciální samosběrná, zametací a jednoúčelová vozidla (značkovače silnic, zametače, kropící vozy)

 • vozidla s nejvyšší povolenou hmotností méně než 12 t, která mají elektrický pohon, hybridní pohon, nebo jezdí na LPG, CNG, a nebo jsou vybavena motorem, který spaluje ethanol 85

Při používání paliv LPG nebo CNG je možno používat i palivo benzínové a takové vozidlo je i tak osvobozeno od daně.

Napsat komentář