Aktuálně

Silniční daň podrobněji

Stejně jako u ostatních daní je i u daně silniční poplatník daně povinen podat po zdaňovacím období daňové přiznání a v průběhu zdaňovacího období platit zálohy na daň. Daňové přiznání za rok 2017 je povinen podat do 31. 1. 2017.

Předmět silniční daně

Na to, jestli je příslušné vozidlo předmětem silniční daně, nemá vůbec žádný vliv, v jakém je vlastnickém vztahu podnikatel k vozidlu (společné jmění manželů, leasing, pronajaté). Žádný vliv na určení, zda je vozidlo předmětem silniční daně, nemá také to, jestli je zahrnuto v obchodním majetku nebo jestli jeho používáním uplatňuje nějaké náklady. Nejdůležitějším kritériem je to, že dotčené vozidlo bylo použito k podnikání v České republice. Dále platí, že předmětem silniční daně jsou vozidla, která splňují současně všechny podmínky uvedené v § 2, odst. 1 ZDSIL:

 • jde o silniční vozidlo, které
  • je registrováno a provozováno v ČR a přitom
  • je používáno:
   • 1. poplatníkem daně z příjmů FO
   • 2. poplatníkem daně z příjmů PO

Výjimkou jsou vozidla s vyšší povolenou hmotností než 3, 5 t, která jsou určena výhradně k nákladní přepravě, registrovaná v ČR. Tato vozidla jsou předmětem silniční daně vždy, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou používána, ani k jaké činnosti jsou používána. Předmětem daně silniční se vozidlo s registrační značkou stává až ve chvíli, kdy ho poplatník daně z příjmů PO, nebo poplatník daně z příjmů FO, použije k činnosti, z níž plynou příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. Dle způsobu použití může být vozidlo předmětem daně v jednom kalendářním měsíci, v dalším ne a v následujícím opět ano. Při takovém použití vozidla musí být řádně vedená evidence provozu vozidla, která bude důkazním prostředkem při případné kontrole daní z FÚ. Předmětem daně silniční nejsou podle § 2, odst. 4 ZDSIL:

 • speciální pásové automobily (rolby)
 • vozidla patřící do druhu „ostatní vozidla“ (vozidla kategorie R)
 • zvláštní vozidla (traktory, valníky, pracovní stroje)

Pokud má traktor přidělenou registrační značku a je používán na pozemních komunikacích, i v tomto případě není předmětem silniční daně.

Poplatníkem daně je:

 • osoba zapsaná v technickém průkazu
 • osoba, která užívá vozidlo
 • osoba, která užívá vozidlo registrované a určené jako státní mobilizační rezerva, nebo pohotovostní zásoba
 • organizační složka osoby se sídlem nebo provozovnou v zahraničí
 • zaměstnavatel, přísluší-li zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu

Poplatník daně se určuje podle toho, kdo je uveden v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

Výše daně a záloh na daň

Daň a zálohy se stanoví za každé vozidlo zvlášť. Daňová povinnost je 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém bylo vozidlo předmětem daně. Rozhodné období – daňová povinnost vzniká poplatníku daně kalendářním měsícem, ve kterém byly současně splněny všechny výše uvedené podmínky. Za kalendářní měsíce, ve kterých vozidlo není předmětem daně, se zálohy na daň ani daň neplatí.

Sazby daně

Základní sazbou je roční sazba daně, která se v některých specifických případech snižuje nebo zvyšuje. Základem daně je:

 • u osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm3
 • u návěsů počet náprav a součet nejvyšších povolených hmotností na nápravy v t
 • u ostatních druhů vozidel (osobní automobily na elektrický pohon, autobusy, nákladní automobily) počet náprav a nejvyšší povolená hmotnost v t

Snížená sazba daně

Podle ustanovení § 6 ZDSIL jde o snížení roční sazby daně:

 1. o 25 % pro vozidla používaná pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě
 2. o 48 % u vozidel registrovaných poprvé v ČR po dobu 36 kalendářních měsíců od 1. registrace, o 40 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců, takže snížení roční sazby končí po 108 kalendářních měsících od 1. registrace vozidla, toto snížení daně se týká všech druhů vozidel

Pro snížení daně se nesmí použít sazba 25 % a zároveň 48 %, poplatník si zvolí pro něj výhodnější. Pokud se změní provozovatel vozidla v průběhu 108 měsíců, příslušné snížení daně si může zvolit i nový majitel.

Úlevy na dani

Osvobození od daně podle § 3 ZDSIL

Slevy na dani v případě využití kombinované dopravy podle § 12 ZDSIL

Prominutí daně na základě rozhodnutí MF

Osvobozeno od daně může být vozidlo podle § 3 ZDSIL:

 • některé motocykly, čtyřkolky
 • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu
 • poskytovatele zdravotních služeb, vozidla poruchové služby, plynárny, elektrárny
 • speciální samosběrná, zametací a jednoúčelová vozidla (značkovače silnic, zametače, kropící vozy)
 • vozidla s nejvyšší povolenou hmotností méně než 12 t, která mají elektrický pohon, hybridní pohon, nebo jezdí na LPG, CNG, a nebo jsou vybavena motorem, který spaluje ethanol 85

Při používání paliv LPG nebo CNG je možno používat i palivo benzínové a takové vozidlo je i tak osvobozeno od daně.

administratorNapsat komentářUpravit

Daňově uznatelné výdaje

Na rozdíl od paušálních výdajů je potřeba, aby poplatník správně členil příjmy a výdaje, dále se budeme věnovat zevrubněji.

Příjmy:

-peněžní

-nepeněžní

-příjem dosažený směnou

Výdaje, jednoduše shrnuto:

Výdaje, vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Vše, co si obhájíte před finančním úřadem. Toto je pro našeho zákazníka hlavní benefit, když vede účetnictví naše firma JKL účetnictví s.r.o.

Hlavní zásady pro uplatnění konkrétních výdajů:

-nikdy se nesmí uplatnit výdaje, které už byly uplatněny

-ne vždy musí být daňově uznatelné výdaje v daném zdaňovacím období i zaplaceny (např. tvorba rezerv, časové rozlišení u majetku, cestovní náhrady apod.)

-výdaje se odečtou od základu daně ve výši prokázané poplatníkem

Příklad možného řešení evidence příjmů a výdajů.

Příjmy, které ovlivňují dílčí základ daně:

-prodej zboží

-prodej výrobků

-prodej služeb

-ostatní

Příjmy, které neovlivňují dílčí základ daně:

-příjmy z kapitálového majetku (nepatří dle par.7, ale patří dle par.8)

-příjmy osvobozené

-příjmy DPH

-úvěry, přijaté dary a zápůjčky

-peněžní vklad podnikatele

-příjmy zdaněné u zdroje srážkou

-vrácené přeplatky na zálohách

Výdaje, které ovlivňují dílčí základ daně:

-nákup materiálu

-nákup zboží

-nákup drobného hmotného majetku

-mzdy (u zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění, které se jim sráží ze mzdy)

-sociální a zdravotní pojištění , které hradí zaměstnavatel

-povinné pojistné podnikatele

-provozní režie

-pořízení nehmotného majetku včetně jeho technického zhodnocení

-ostatní podle potřeb podnikatel

Výdaje, které neovlivňují dílčí základ daně:

-nákup hmotného majetku

-pořízení finančního majetku

-sociální a zdravotní pojištění placené podnikatelem za vlastní osobu

-platba daně z příjmů

-výdaje na zákonnou rezervu

-DPH

-výdaje na osobní potřebu podnikatele

-poskytnuté peněžní dary, splátky úvěrů a půjček

-ostatní

administratorNapsat komentářUpravit

Paušální výdaje

V současné době je populární způsob použití paušálních výdajů. Neuplatní-li fyzická osoba výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje ve výši:

80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z řemeslného podnikání. Nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 1,6 mil. Kč.

60% z příjmů ze živnostenského podnikání, kromě řemeslného podnikání. Nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 1,2 mil. Kč.

40% jiné příjmy ze samostatné činnosti (nezávislá povolání, lékaři, advokáti, znalci, tlumočníci, daňoví poradci, insolvenční správci, za autorská práva, apod.). Nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 0,8 mil. Kč.

30% příjmy z nájmu z majetku, který je zařazený do obchodního majetku (vztahuje se na fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví). Nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 0,6 mil. Kč.

Způsob uplatnění paušálních nelze zpětně měnit.

Fyzická osoba, která uplatňuje paušální výdaje, nemá v tomto zdaňovacím období pro účely daně z příjmu žádný obchodní majetek.

Uplatní-li fyzická osoba u dílčího základu daně podle §7 nebo §9 ZDP paušální výdaje, a součet dílčích základů je vyšší než 50% celkového základu daně, nemůže si odečíst od základu daně ani manželku, ani dítě.

administratorNapsat komentářUpravit

Optimalizace daní OSVČ

Minule jsme se zabývali optimalizací daní pro právnické osoby, tentokrát se budeme věnovat optimalizací daní pro OSVČ.

OSVČ má dvě možnosti, jak odvádět daně. Buď tzv. paušálem, nebo klasicky stanovením základu daně z příjmu OSVČ. Při každé z těchto dvou variant je možná jiná optimalizace daní.

Optimalizace daní OSVČ při stanovení daně paušální částkou

Optimalizovat daně lze zásadním způsobem v tomto případě tzv. Spolupracující osobou. To znamená, že se příjmy a výdaje rozdělí mezi stávajícího podnikatele a osobu spolupracující v poměru 50/50. V mnoha případech takové rozdělení může ušetřit i statisíce (vztaženo k obratu). Samozřejmě záleží na posouzení konkrétní situace. Je to pouze jeden příklad z mnoha, jak optimalizovat daně.

Optimalizace daní OSVČ při stanovení základu daně

Jednou z variant, jak optimalizovat daně v tomto případě, je osobní automobil v majetku a s ním spojené relevantní náklady, nebo nemovitost, používaná k podnikání, případně k pronájmu. Pokud bych zde uvedl podrobnosti, odhalil bych naše know-how.

Pokud tedy chcete optimalizovat daně v mezích zákona, ale zaplatit státu co nejméně, zařídíme to my. Čekáme na Vaše zavolání. 

administratorNapsat komentářUpravit

Nástroje na optimalizaci daní

Pojem optimalizace daní je často spojován s činností za hranou zákona o daních, někdy i zákona trestního. Víte, že jdou optimalizovat daně zcela legálně, v rámci všech zákonů ČR, včetně všech vyhlášek a předpisů o daních? Vzhledem k tomu, že se jedná o naše know-how, popíšu jen obecné možnosti, nikoliv konkrétní postupy. JKL účetnictví Vám optimalizací daní ušetří až 15% obratu Vaší firmy.

Optimalizace daní je soubor mnoha opatření, která se provádějí opakovaně za určité časové období. Některá opatření pro optimalizaci daní se provádějí čtyřikrát do roka jiná denně. Optimalizace daní je časově náročný proces, ale každopádně se vyplatí, po podání daňového přiznání k dani z příjmu se ukáže, jak moc.

Jedním ze souboru opatření k optimalizaci daní je časové období, se kterým se dá přiměřeně hýbat dle potřeby, aby příjem nebo výdej spadnul do žádoucího měsíce, nebo roku. Dalším opatřením pro optimalizaci daní je alternativní výplata podílu ze zisku společníkovi. Alternativa spočívá v úhradě vybraných benefitů, které nejsou zatíženy daní z příjmu ze závislé činnosti a nepodléhají zákonnému pojistnému. Položky snižující základ daně, odpočet na vzdělání nebo výzkum a vývoj, to jsou další opatření pro optimalizaci daní z jejich dlouhé řady.  Optimální odpisy hmotného i nehmotného majetku dle aktuální situace firmy – existuje několik způsobů odpisů majetku a v různých časových obdobích mohou být pro firmu výhodnější jiné. Sleva na dani za zaměstnance 18 – 60tis. Kč za jednoho zaměstnance ročně.

Pokud Vás náš přístup k úspoře podnikatelům zaujal, neváhejte, a ozvěte se nám. Kontrolu účetnictví provádíme až do konce června v naší  AKCI Kontrola stavu a vedení účetnictví.

administratorNapsat komentářUpravit

Kdy se co platí, aneb daňový kalendář pod kontrolou.

Jste si jistí tím, že máte opravdu včas podané správné daňové přiznání? Pokud ano, važte si své účetní a přidejte jí (ne práci, ale peníze). A pokud ne, obratťe se  s důvěrou na nás, my to za Vás pohlídáme.

Interní účetní, tedy zaměstnanec, nemá žádnou motivaci k tomu, aby majiteli hlídala přesné dodržování všech zákonných termínů v rámci účetnictví. Pracuje od – do, a do výše své mzdy. Tím nechci říct, že všechny účetní v HPP jsou takové, ale zaměstnavatelé vědí. Naproti tomu motivací externího účetního je především spokojenost klienta, který může služby dobrého externího účetního doporučit svým známým, kamarádům.

Jeden případ z praxe: v nejmenované firmě, která se zabývala prodejem hnojiv, byla paní účetní na HPP. Byla tam už dvacet let a majitel měl pocit, že dělá svou práci správně a kvalitně. Paní účetní si jela ve svém tempíčku, vršily se jí nezaúčtované doklady, na školení nechodila, takže měla zažité postupy dvacet let staré. Několika hrubými chybami v účetnictví, které napáchala paní účetní, připravila majitele o pětsetčtyřicetdva tisíc korun, které mu doměřil finanční úřad včetně penále. Je to chyba pouze té účetní? Jistěže ne, na vině je i majitel, protože účetnictví je nástroj řízení firmy, na což pan majitel zapomněl. Zapomněl také na to, že odpovědný za vedení účetnictví je on, nikoliv paní účetní na HPP.

Další případ z praxe, dokonce mezinárodní: v článku Účetní skandál v Tescu se dočtete, jaký může mít dopad  chyba účetních na tak velkou firmu, jakou Tesco je.

U nás Vám takové průšvihy nehrozí, protože naši pracovníci mají kromě dlouholeté praxe i povinná školení, která probíhají na základě probíhajících změn v účetním řádu. Navíc Vám zdarma provádíme sledování všech důležitých termínů v rámci účetnictví, ale i mimo rámec účetnictví, pokud si přejete. Tím předcházíme situacím výše popsaným a jejich následkům, vetšinou zbytečně zaplaceným pokutám státní správě.

administratorNapsat komentářUpravit

Daňový systém v České republice

Nadpis zní šíleně nudně, ale je o základních povinnostech podnikatele vůči státu. V našem článku nejsou odkazy na konkrétní paragrafy, ani nesrozumitelné přesmyčky. Tento osekaný výcuc slouží výhradně k lepší orientaci v daňovém systému ČR.

Registrační povinnost upravuje obecně zákon (daňový řád), ve kterém je obsažena registrační povinnost, daně z příjmů, daně z přidané hodnoty (DPH), daň silniční. Dále je v něm obsaženo ustanovení o dobrovolné registraci k DPH a nutné postupy k dobrovolné registraci DPH.

Registrační povinnost vzniká podnikateli (fyzická osoba, právnická osoba), kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani. Dále vysvětleno podrobněji:

Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob:
takový poplatník musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u svého finančního úřadu do 15 dnů ode dne, kdy buď začal vykonávat činnost (zdroj příjmů), nebo přijal příjem ze samostatně výdělečné činnosti. Dále pokud otevře provozovnu, nebo dostane oprávnění provozovat činnost (zdroj příjmů) od orgánu veřejné moci (ministerstvo, soud, policie apod.)

Poplatník daně z příjmů fyzických osob nemusí podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, které jsou osvobozené od daně, nebo z kterých se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby daně.

Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob
Poplatník daně z příjmů právnických osob musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.
Poplatník daně z příjmů právnických osob, který má provozovnu, musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u svého finančního úřadu do 15 dnů od vzniku této provozovny.
Poplatník daně z příjmů právnických osob musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, kdy začal provozovat činnost (zdroj příjmů), přijal příjem a nebo dostane oprávnění provozovat činnost (zdroj příjmů) od orgánu veřejné moci (ministerstvo, soud, policie apod.)

Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek musí také podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného finančního úřadu do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost (zdroj příjmů), nebo začnou přijímat penízky.
Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy,které jsou osvobozené od daně, které nejsou předmětem daně, nebo je vybíraná daň srážkou podle zvláštní sazby daně.

Registrační povinnost plátce daně z příjmů
Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u svého finančního úřadu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost provádět úkony plátce daně.
Ve stejné lhůtě (8 dnů) musí plátce daně podat přihlášku i za svojí pokladnu.
V přihlášce k registraci musí podnikatel uvést všechny předepsané údaje potřebné pro správu daní.

Přihlášku k registraci (pro fyzické osoby, pro právnické osoby, pro plátcovy pokladny, k dani z přidané hodnoty) lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Ponikatel to může vytisknout i z počítače za předpokladu že obsah a formát je stejný, jako u tištěné verze.

Pokud se mění údaje, které je povinen podnikatel uvádět při registraci, musí takovou změnu oznámit na finančním úřadě do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to reálné důvody. Tato oznamovací povinost se dějě prostřednictvím Oznámení o změně registračních údajů, a musí se podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Ponikatel to může vytisknout i z počítače za předpokladu že obsah a formát je stejný, jako u tištěné verze.

administratorNapsat komentářUpravit

Co znamená kompletní vedení účetnictví?

Nejprve trochu teorie, nutné k pochopení účetních procesů. Právní úpravou nahradil pojem ÚČETNICTVÍ dříve používaný pojem PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, dále DAŇOVÁ EVIDENCE  nahradila dříve tzv. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ. Daňová evidence není v pravém slova smyslu účetnictví, nesplňuje totiž řadu kritérií, která jsou dnes standardem ve vedení účetnictví (podvojný zápis apod.)

Vedení účetnictví – Podvojné účetnictví

Při vedení účetnictví se každá položka spáruje s položkou na jiném účtu (systém Má dáti, Dal). Výhodou je systémovost a funkční kontrolní systém. Podvojné účetnictví může vést fyzická i právnická osoba.

Vedení daňové evidence – Jednoduché účetnictví

Jak už z názvu vyplývá, nezapisují se položky do dvou účtů, ale pouze do jednoho a sledují se příjmy a výdaje v reálném čase, nikoliv v účetním období. Jednoduché účetnictví je nepřehledné a nejde při něm použít jednoduchý kontrolní systém (křížový). Nejdůležitější účetní knihou v jednoduchém účetnictví je Peněžní deník a Kniha pohledávek a závazků.

Vedení Finančního a Manažerského účetnictví

Podle použití účetnictví je můžeme ještě rozdělit na Finanční účetnictví a Manažerské účetnictví. Finanční účetnictví poskytuje informace o aktivech a pasivech podniku, o jeho bilanci, nákladech a výnosech a hospodářském výsledku. Tyto informace slouží pro finanční úřad, ČSSZ, banky, případné spolumajitele či akcionáře, a řídí se podle zákonů ČR. Manažerské účetnictví je vedeno výhradně pro účely interní potřeby, je kladen důraz na jeho přesnost, zároveň je přísně důvěrné a výstupy z něj slouží pro směrování firmy k nejlepším výsledkům. Vzhledem k jeho povaze není manažerské účetnictví nijak spoutáno zákony ČR. O tom, jak přesně bude manažerské účetnictví vypadat, rozhoduje management podniku.

administratorNapsat komentářUpravit

Silniční daň podrobně

Silniční daň za auto pro OSVČ
Pokud používáme auto pro samostatnou výdělečnou činnost, musíme za něj platit silniční daň. Platíme ji jen za ty měsíce, ve kterých je auto používáno. Není přitom důležité, zda je auto v majetku nebo jak uplatňujeme výdaje (paušál na dopravu, cestovní náhrady)

Poplatník silniční daně a termín
K silniční dani se registruje osoba právnická nebo fyzická, která je uvedena v technickém průkazu jako provozovatel vozu. PO nebo FO taky podává přiznání a platí silniční daň. Daňové přiznání musí být podáno do 31. ledna za předešlý rok.

Zálohy na silniční daň
Zálohy i případný doplatek daně se platí na příslušný účet finančního úřadu podle kraje, kde má právnická nebo fyzická osoba sídlo. Zálohy se platí 4x do roka během doby, kdy je vozidlo využíváno k podnikání:
do 15. dubna (na leden až březen)
do 15. července (na duben až červen)
do 15. října (na červenec až září)
do 15. prosince (na říjen a listopad)
Zbytek lze doplatit s daňovým přiznáním do 31.ledna následujícího roku. Zálohy se dají také uhradit i na celý rok předem.

Sazby silniční daně, výpočet
Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani – u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.
Silniční daň také můžeme snížit u auta, od jehož první registrace k silničnímu provozu ještě neuběhlo devět let. Sazbu daně snížíme podle § 6 Zákona o silniční dani takto:
o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
Sazbu musíme navýšit o 25% u vozidel poprvé registrovaných do konce roku 1989.

§ 3 zákona o silniční dani
Od silniční daně jsou podle § 3 zákona o silniční dani osvobozeny vozy do 12 tun, jezdící na alternativní pohon – hybridní, elektrický, CNG, LPG. Daňové přiznání k silniční dani je nutné podat i v tomto případě.

Auto zaměstnance
Jestliže vyplácíte svému zaměstnanci cestovní náhrady podle zákoníku práce, protože používá své vozidlo, zaplatíte silniční daň i za jeho auto. Buď se platí za každý měsíc, ve kterém byly pracovní cesty vykonány nebo 25 Kč za každý den pracovní cesty (§ 6 odst. 4 zákona o dani silniční)

Nákladní auto
Pokud vlastníte nákladní vozidlo pouze k přepravě nákladů nad 3,5 tuny, budete platit silniční daň bez ohledu na to, zda je vozidlo používáno. Pokud jsou SPZ v depozitu, platit se za konkrétní měsíce nemusí

administratorNapsat komentářUpravit

Kontrola stavu a vedení účetnictví

Od začátku května do konce června běží u nás akce pod názvem Audit bez auditora. Akce spočívá v kontrole vedení účetnictví a/nebo v kontrole stavu účetnictví.

Při kontrole vedení účetnictví je dán důraz na to, jak Vaše stávající účetní firma, případně účetní, jako zaměstnanec, vede samotné účetnictví. V předešlém článku jste se dozvěděli, jak rozhodně nesmí vypadat vedení účetnictví. Vaše otázka zní: Kdo mi to zkontroluje? Odpovědí je naše účetní firma JKL účetnictví s.r.o., která Vám zkontroluje, jestli je účetnictví vedeno správně subjektem, který Vám účetnictví zpracovává. Vzhledem k naší praxi vedení kompletního účetnictví v mnoha odvětvích a oborech jsme schopni odhalit chyby ve vedení účetnictví ve velmi krátké době. Výstupem z této kontroly vedení účetnictví je upozornění na závažná, nebo méně závažná pochybení stávajícího zpracovatele učetnictví a doporučení na zlepšení nebo změnu procesů.

Při kontrole stavu účetnictví se více klade důraz na správnost údajů a konkrétních složek v účetnictví. Dále se hledají chyby v zavedení účetních vět, včasný odvod daní atd. Následuje výstup s výčtem chyb a možných sankcí od státu a doporučením na nápravu chyb v účetnictví.

Ani auditor neprovede takto podrobnou kontrolu účetnictví, vybere si několik namátkových faktur, nebo daňových přiznání a z toho jsou pak výsledky trochu zkreslené. Občas se dokonce stává, že si šikovný účetní vypozoruje, co po něm každoročně auditor chce, to má v pořádku, ale ostatní účetní záležitosti, které auditor nekontroluje, jsou v nepořádku. Po odchodu takového účetního z firmy se pak majitel diví, co všechno bylo zanedbáno. Píšu ze zkušenosti, ale nemohu samozřejmě uveřejnit jméno firmy ani účetního.

Celá procedura jedné, druhé nebo obou kontrol je provedena naší nezávislou účetní firmou tak, aby byl spokojený zákazník, který si nás platí, nikoliv vychytralý účetní, ať už interní, nebo externí. Neváhejte, v době daní takové věci nezpracováváme 🙂

administratorKomentáře: 1Upravit

Zaměřeno na startupy

Poslední dobou se roztrhl pytel se začínajícími startupy. Většinou takový startup založí jeden vizionář, který má nějaký nápad na hmatatelný produkt (např. výroba bicyklů pro postižené), nebo na nehmatatelný, typicky softwarový produkt, aplikaci do mobilu a podobně. Tento člověk s nápadem většinou nemá peníze na jeho realizaci, a tak se spojí s investorem, který mu poskytne dostatek financí za určitý podíl. Velikost a komplexnost podílu je na dohodě. Výsledkem je malá firma, které se moderně říká startup.

Uvedený vizionář má fůru práce se svým projektem a nemá čas se starat o, pro něj, nepodstatné záležitosti, jako je účetnictví. Stát má však na nevedení účetnictví jiný názor a umí o sobě dát vědět tvrdou (peněžitou) sankcí. Aby k tomu vůbec nedošlo, zabráníme my v JKL účetnictví s.r.o. Máme několik klientů, kteří začínali jako startupy a dnes jsou to rostoucí a hezky vydělávající firmy. Když ovšem začínali, byli to kluci, kteří o vedení kompletního účetnictví a mzdové agendě, kterou později také potřebovali, nevěděli nic. Ale našli nás, a my se od té doby staráme o vše kolem účetnictví a mezd pro jejich startupy a oni se mohou věnovat klíčovým věcem ve firmě a jejich rozvoji.

U těchto expandujících startupů dokážeme zároveň zařídit, aby neodevzdávali státu co nemusí, a raději ušetřené peníze investovali zpět do svého podnikání. To je naše dlouhodobá vize, snad tedy i my jsme trochu vizionáři ve svém oboru.

administratorNapsat komentářUpravit

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016

Přehled za rok 2016 musí OSVČ  podat na OSSZ:

 • Nejpozději jeden měsíc po podání daňového přiznání, letos to vychází na  2. 5. 2017.
 • pokud však daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí tento fakt OSVČ doložit do 30. 4. 2017, posune se podání Přehledu na 1. 8. 2017.
 • jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. 2017.

Zde si můžete stáhnout potřebné Tiskopisy ČSSZ

administratorNapsat komentářUpravit

Vedení účetnictví se dá dělat mnoha způsoby, jen jeden je správný.

Nevedení účetnictví nebo špatně vedené účetnictví je podle zákona postihnutelné tvrdšími nebo mírnějšími sankcemi ze strany finančního úřadu.

Tvrdší sankce nastávají v případech, kdy není vedeno účetnictví vůbec, nebo  je vedeno později, než ode dne, který ukládá účetní zákon v §4. Dále v případě, že účetní jednotka nesestaví účetní uzávěrku, případně nevyhotoví výroční zprávu a to v době, kterou ukládá účetní zákon. Sankce se pohybuje do výše 6% celkové hodnoty aktiv firmy.

Mírnější sankce se pak ukládají za to, že nesestaví úplnou účetní uzávěrku, nenechá prozkoumat a schválit auditorem účetní uzávěrku (případně výroční zprávu) pokud mu to zákon ukládá, nezveřejní účetní uzávěrku (popř. výroční zprávu) předepsaným  způsobem, neuchovává účetní záznamy po dobu uvedenou v zákoně, vede účetnictví špatně, nebo zadává do účetnictví zkreslující údaje. Sankce se pohybuje do výše 3% celkové hodnoty aktiv firmy.

Za výše uvedené prohřešky proti účetnímu zákonu č. 563/1991 sb. ve znění pozdějších předpisů jednoznačně odpovídá fyzická, nebo právnická osoba, nikoliv účetní.

Chyby ve vedení účetnictví jsou  především nerozlišení časového období, špatně rozlišené časové období, nerozlišení nákladů a výnosů, způsob provádění oprav.

Všeobecně se předpokládá, že chyby v účetnictví jsou neúmyslné, případně způsobené špatnou kvalifikací účetní, nebo chabým dohledem auditora. Výše uvedené příklady jsou spíše ojedinělé, ale stávají se. Ani práce auditora nezajistí to, že je účetnictví vedeno správně, většinou neprochází celé účetnictví, spíše provádí namátkovou kontrolu. Proto, abyste se mohli věnovat výhradně svému podnikání, a nemarnili čas kontrolami své účetní, auditora nebo častou kontrolou z úřadů, je tady JKL účetnictví s.r.o., které se postará o Váš klid v tomto ohledu.

administratorKomentáře: 1Upravit

Spotřební daň 2017, silniční daň 2017, DPH

10. dubna 2017 je splatná spotřební daň za únor 2017. 18. dubna 2017 je splatná záloha na silniční daň za první čtvrtletí roku 2017. 25. dubna 2017 je splatná daň z přidané hodnoty za březen a za první čtvrtletí 2017, souhrnné hlášení za březen a první čtvrtletí 2017, a kontrolní hlášení za březen a první čtvrtletí 2017.

Kompletní vedení účetnictví od JKL účetnictví s.r.o. zahrnuje pochopitelně také hlídání všech důležitých termínů spotřební daně, silniční daně, DPH a dalších daní tak, aby byly dle zákona včas přiznány a odevzdány. JKL účetnictví s.r.o. je vedení účetnictví bez starostí. Naším hlavním heslem je spokojený zákazník. Vedení účetnictví levně a kvalitně s JKL účetnictví s.r.o.

administratorNapsat komentářUpravit

Blíží se termín podání přiznání daně z příjmů

Fyzické osoby, OSVČ

Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob?
příjmy ze závislé činnosti
příjmy ze samostatné činnosti
příjmy z kapitálového majetku
příjmy z nájmu
ostatní příjmy
(§ 6-10 ZDP)

Nezdanitelné části základu daně
dary
úroky z úvěrů na financování bytových potřeb
příspěvek na penzijní připojištění, nebo doplňkové penzijní spoření
pojistné na životní pojištění
a další

Slevy na dani

sleva ve výši 24 840 Kč na poplatníka
slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč
slevu na studenta ve výši 4 020 Kč až do dovršení věku 26 let
slevu za školku, která odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení,
sleva na evidenci tržeb – ve výši 5 000 Kč

Právnické osoby

Co je předmětem daně z příjmů právnických osob?

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti firmy, ale i z nakládání s veškerým majetkem.

Snížení základu daně – odečitatelné položky

Daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovacího období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.
Dary

Sleva na dani

Právnická osoba snižuje daň o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, o 60 000 Kč za zaměstnance s těžkým zdravotním postižením podle § 35 odst.

Zálohy

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období, kterým je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.
Zálohy neplatí poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, obec nebo kraj.
Pokud se změní příjmy v průběhu zdaňovacího období, zálohy do té doby splatné se nemění.

Na níže uvedeném odkazu jsou aktuální daňové tiskopisy pro rok 2016-2017.

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisuadministratorNapsat komentářUpravit

Vítejte na našich stránkách.

Speciální službou, kterou umíme poskytnout, je kontrola vedení účetnictví stávající účetní firmou a analýza jeho kvality.